منوی اصلی


همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده تهران


آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده تهران


آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آبان 1397
تاریخ برگزاری 2018
برگزارکننده تهران


آخرین مهلت ثبت نام 23 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 23 شهریور 1397
تاریخ برگزاری
برگزارکننده مرکز همایش ها


آخرین مهلت ثبت نام 31 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 خرداد 1397
تاریخ برگزاری 10 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها


آخرین مهلت ثبت نام 1 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 تیر 1397
تاریخ برگزاری 10 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها

 

 

به منظور ایجاد بستر لازم جهت تبادل نظر در ارتباط با آخرین دستاوردهای پژوهشی علم ژنتیک و نیز فراهم سازی امکان ارائه نتیجه فعالیت های پژوهشی پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه­های سراسرکشور و بهره مندی هر چه بیشتر از پتانسیل‌های دانشگاهی کشور در حوزه علم ژنتیک، مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران را برآن داشت تا همایش بین المللی ژنتیک را سال 95 برگزار نمایند.

از محورهای حائز اهمیت همایش ژنتیک می توان به ژنتیک انسانی و پزشکی اشاره نمود. برگزاری همایش ژنتیک با هدف دستیابی به علم ژنتیک و قدم نهادن در راستای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر این علم با برگزاری پنل، نشت های تخصصی و کارگاه های آموزشی برنامه ریزی گردیده است.

لذا جهت دستیابی به اهداف گسترده همایش بین المللی ژنتیک از نظرات و حضور صاحبنظران، اندیشمندان، اساتید و نخبگان این عرصه بهره مند گشته ایم . ستاد برگزاری همایش بین المللی ژنتیک در سال 95 جهت برگزاری هرچه باشکوه تر همایش ژنتیک ، با کمال افتخار آمادگی خود را جهت دریافت ایده ها و پیشنهادات کلیه دوستداران و علاقمندان اعلام می دارد.

 


آخرین مهلت ثبت نام 24 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 بهمن 1396
تاریخ برگزاری 29 بهمن 96
برگزارکننده مرکز همایش

به منظور ایجاد بستر لازم جهت تبادل نظر در ارتباط با آخرین دستاوردهای پژوهشی علم بازاریابی و نیز فراهم سازی امکان ارائه نتیجه فعالیت های پژوهشی پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه­های سراسرکشور و بهره مندی هر چه بیشتر از پتانسیل‌های دانشگاهی کشور در حوزه علم بازاریابی مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران را برآن داشت تا همایش بین المللی بازاریابی را سال 95 برگزار نمایند.از محورهای حائز اهمیت همایش بازاریابی می توان به اشاره نمود. برگزاری همایش بین المللی بازاریابی با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه بازاریابی و قدم نهادن در راستای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر این علم با برگزاری پنل، نشت های تخصصی و کارگاه های آموزشی برنامه ریزی گردیده است.لذا جهت دستیابی به اهداف گسترده همایش بین المللی بازاریابی از نظرات و حضور صاحبنظران، اندیشمندان، اساتید و نخبگان این عرصه بهره مند گشته ایم . ستاد برگزاری همایش بازاریابی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر همایش بازاریابی 95 ، با کمال افتخار آمادگی خود را جهت دریافت ایده ها و پیشنهادات کلیه دوستداران و علاقمندان اعلام می دارد

 3 2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده تهران


آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده تهران
آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آبان 1397
تاریخ برگزاری 2018
برگزارکننده تهران


آخرین مهلت ثبت نام 23 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 23 شهریور 1397
تاریخ برگزاری
برگزارکننده مرکز همایش ها


آخرین مهلت ثبت نام 31 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 خرداد 1397
تاریخ برگزاری 10 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها


آخرین مهلت ثبت نام 1 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 تیر 1397
تاریخ برگزاری 10 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها

 

 

به منظور ایجاد بستر لازم جهت تبادل نظر در ارتباط با آخرین دستاوردهای پژوهشی علم ژنتیک و نیز فراهم سازی امکان ارائه نتیجه فعالیت های پژوهشی پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه­های سراسرکشور و بهره مندی هر چه بیشتر از پتانسیل‌های دانشگاهی کشور در حوزه علم ژنتیک، مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران را برآن داشت تا همایش بین المللی ژنتیک را سال 95 برگزار نمایند.

از محورهای حائز اهمیت همایش ژنتیک می توان به ژنتیک انسانی و پزشکی اشاره نمود. برگزاری همایش ژنتیک با هدف دستیابی به علم ژنتیک و قدم نهادن در راستای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر این علم با برگزاری پنل، نشت های تخصصی و کارگاه های آموزشی برنامه ریزی گردیده است.

لذا جهت دستیابی به اهداف گسترده همایش بین المللی ژنتیک از نظرات و حضور صاحبنظران، اندیشمندان، اساتید و نخبگان این عرصه بهره مند گشته ایم . ستاد برگزاری همایش بین المللی ژنتیک در سال 95 جهت برگزاری هرچه باشکوه تر همایش ژنتیک ، با کمال افتخار آمادگی خود را جهت دریافت ایده ها و پیشنهادات کلیه دوستداران و علاقمندان اعلام می دارد.

 


آخرین مهلت ثبت نام 24 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 بهمن 1396
تاریخ برگزاری 29 بهمن 96
برگزارکننده مرکز همایش

به منظور ایجاد بستر لازم جهت تبادل نظر در ارتباط با آخرین دستاوردهای پژوهشی علم بازاریابی و نیز فراهم سازی امکان ارائه نتیجه فعالیت های پژوهشی پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه­های سراسرکشور و بهره مندی هر چه بیشتر از پتانسیل‌های دانشگاهی کشور در حوزه علم بازاریابی مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران را برآن داشت تا همایش بین المللی بازاریابی را سال 95 برگزار نمایند.از محورهای حائز اهمیت همایش بازاریابی می توان به اشاره نمود. برگزاری همایش بین المللی بازاریابی با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه بازاریابی و قدم نهادن در راستای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر این علم با برگزاری پنل، نشت های تخصصی و کارگاه های آموزشی برنامه ریزی گردیده است.لذا جهت دستیابی به اهداف گسترده همایش بین المللی بازاریابی از نظرات و حضور صاحبنظران، اندیشمندان، اساتید و نخبگان این عرصه بهره مند گشته ایم . ستاد برگزاری همایش بازاریابی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر همایش بازاریابی 95 ، با کمال افتخار آمادگی خود را جهت دریافت ایده ها و پیشنهادات کلیه دوستداران و علاقمندان اعلام می دارد

 3 2 1 


سامانه مدیریت همایش ها